POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.zdrowazupa.pl (zwany dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem") prowadzonego przez Etao Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jak również stosowania plików cookies przez Serwis internetowy.

Dane osobowe osób odwiedzających Serwis Internetowy (zwanych dalej "Użytkownikami") są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej "RODO".

W niniejszej polityce prywatności zawarte są wszystkie informacje o Etao Group Sp. z o.o. jako o administratorze danych osobowych Użytkowników wymagane przez art. 13 RODO, jak również informacje o plikach cookies wymagane przez art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są małoletni poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących małoletnich poniżej 16 roku życia.

Poniższe informacje kierowane są do wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego www.zdrowazupa.pl

 

Dane osobowe

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Etao Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wincentego Stysia 45, 53-525 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławi-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682330, NIP: 8992820459, REGON: 367528320.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: biuro@zdrowazupa.pl

poczty tradycyjnej: ul. Wincentego Stysia 45, 53-525 Wrocław

II. Inspektor ochrony danych (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: biuro@zdrowazupa.pl

poczty tradycyjnej: ul. Wincentego Stysia 45, 53-525 Wrocław

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu założenia przez Ciebie i prowadzenia przez nas Twojego konta użytkownika (zwanego dalej "Kontem") w Sklepie internetowym www.zdrowazupa.pl (zwanym dalej "Sklepem internetowym"). Przetwarzane są wówczas dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail, ustanowione hasło oraz dane osobowe podane przy rejestracji konta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy prowadzenia Konta.
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie internetowym. Przetwarzane są wówczas podane przez Ciebie przy zakupie towarów, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki towarów oraz dane dotyczące płatności. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży towarów.
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu towarów, tj. przeglądania strony www Sklepu Internetowego czy wyszukiwania towarów. Przetwarzane są wówczas dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID adresu IP. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora.
 • w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego. Przetwarzane są wówczas dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora.
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania. Przetwarzane są wówczas podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, jak również dane dotyczące Zamówienia i/lub innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązku prawnego przez Administratora.
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i postępowaniach pozasądowych. Przetwarzane mogą być wówczas Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora w przetwarzaniu Twoich danych.
 • w celu marketingu naszych towarów i usług. Przetwarzane są wówczas Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. Podstawą przetwarzania Twoich danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na otrzymywanie treści marketingowych od Administratora oraz uzasadniony interes prawny Administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego swoich usług.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji Zamówienia czy procedowania płatności.

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, dostawcy działają na nasze zlecenie jako tzw. podmioty przetwarzające albo jako niezależni administratorzy samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi Administrator zawiera umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych, które zobowiązują ich do przestrzegania przepisów RODO przy ich przetwarzaniu.

Administrator informuje ponadto, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu założenia i prowadzenia Konta będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Ciebie Konta, tj. do momentu jego usunięcia.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień towarów w Sklepie internetowym będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji zamówienia, tj. dostarczenia Ci towaru i uzyskania płatności przez Administratora, a po jego zrealizowaniu – do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży towaru, który wynosi co do zasady 6 lat licząc od końca roku, w którym zamówienie zostało zrealizowane.

W przypadku gdy przechowywanie Twoich danych osobowych okaże się konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi albo przeciwko Administratorowi, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego toczącego się w przedmiocie tych roszczeń i wyegzekwowania zapadłego w tym postępowaniu rozstrzygnięcia.

Twoje dane dotyczące zamówień, które rodzą obowiązki podatkowe po stronie administratora, np. w zakresie wystawienia faktury VAT, będą przechowywane przez Administratora przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Twoje dane osobowe pochodzące z plików cookies zapisanych na Twoim urządzeniu końcowym będą przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookies zapisanych na Twoim urządzeniu końcowym lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie w Twoim urządzeniu.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Ci treści marketingowych przez Administratora, w tym newslettera, będą przechowywane przez Administratora do momentu wycofania przez Ciebie zgody wyrażonej na ich otrzymywanie.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • wycofania zgody wyrażonej na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Oznacza to, że jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do uzyskania od Administratora informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych,
 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawach przysługujących Ci na mocy RODO
 • źródle, z którego Administrator uzyskał Twoje dane, jeżeli nie przekazałaś/przekazałeś mu ich bezpośrednio;
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
jak również do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Udzielenie przez Administratora na pierwsze zgłoszone przez Ciebie żądanie jest bezpłatne, ale za każde kolejne żądanie Administrator może obciążyć Cię kosztami przygotowania odpowiedzi na Twój wniosek o dostęp do danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej, jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub przeciwko Administratorowi, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, tj. do zaprzestania przez niego ich przetwarzania w postaci wykraczającej poza samo przechowywanie Twoich danych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Żądanie to dotyczy jedynie sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na ich przetwarzanie lub niezbędność przetwarzania dla wykonywania umowy zawartej z Administratorem, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO.

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem, którego podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@zdrowazupa.pl.

Skarga do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

VIII. Możliwość profilowania Twoich danych osobowych przez Administratora

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisy internetowego. W związku z tym, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu Twoich danych przez Administratora.

Klauzule zgód używane przez Administratora:

1/ zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2/ zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3/ kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

 

Polityka cookies

Serwis https://zdrowazupa.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Serwis https://zdrowazupa.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

_utma – plik zapisywany na dysku komputera w trakcie pierwszej wizyty w serwisie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego narzędzia analityczne potrafią określić unikalnego oraz nowego użytkownika serwisu,

_utmb – plik zawierający informacje na temat danej wizyty użytkownika w serwisie,

_utmc – plik uzupełniający działanie pliku _utmb, ustalający konieczność indeksacji danej wizyty w serwisie internetowym jako nowej lub zaliczający wizytę do wizyt wracających,

_utmz – plik zawierający informację odnoszącą się do źródła odwiedzin,

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Zmiana ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome: Z menu przeglądarki należy wybrać: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • usuwanie plików Cookie
 • domyślne blokowanie plików Cookie,
 • domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
 • określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera: Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Ciasteczka.

Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo, następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

%